הפרקליט

כללי הגשת מאמרים

כללי הגשת מאמרים לכתב העת "הפרקליט"

מערכת כתב העת "הפרקליט" מזמינה עורכות דין ועורכי דין, חוקרים וחוקרות מהאקדמיה ומעולם המעשה המשפטי להגיש מאמרים לפרסום. כתב העת "הפרקליט" מעמיד במרכז הבמה מאמרים המחברים בין עולם התיאוריה לבין עולם המעשה ועוסקים בנושאים המשפיעים על עבודתם של קהל המשפטנים. המאמרים יעברו הליך שיפוט פנימי על-ידי חברי המערכת וכן יישלחו לקבלת חוות דעת של קורא חיצוני (שיפוט עמיתים). על כותבי המאמרים להיות נכונים לקבל את הערות המערכת ולהטמיע את התיקונים הנדרשים תוך זמן סביר. עבודת המערכת על המאמרים שיתקבלו לפרסום תכלול עריכה לשונית וטכנית של המאמרים, לרבות בחינת המקורות המופיעים במאמר ועימוד.

המערכת תשקול לפרסם מאמרים באורך מלא, הערות פסיקה, הערות חקיקה, ביקורות ספרים וסקירות דין.

כללים להגשת מאמרים לכתב העת "הפרקליט"

1.       המאמרים יוגשו לתיבת הדואר האלקטרוני של מערכת כתב העת בכתובת Hapraklit@colman.ac.il.

2.       המאמרים יוגשו בפורמט דיגיטאלי doc/docx בלבד (קובץ Word). הכתיבה בעברית תיעשה בגופן David והכתיבה באנגלית בגופן Times New Roman. גודל הגופן יהיה 12 והפסקאות יהיו מיושרות באופן דו-צידי.  

3.       היקף מאמר לא יעלה על 18,000 מילים; היקף הערת פסיקה, הערת חקיקה, ביקורת ספרים או סקירת דין לא יעלה על 10,000 מילים.

4.       על הערות השוליים להיות ערוכות בהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית כפי שפורסמו באתר האינטרנט law.tau.ac.il/izkur.

5.       להגשה יש לצרף את שם המאמר באנגלית. מומלץ לצרף תקציר של המאמר וכן התייחסות לחשיבותו המשפטית וכן מכתב על אודות הכותב.

 עם הגשת מאמר לשיפוט מתחייב הכותב כי מדובר בכתיבה מקורית שלו, וכי המאמר לא פורסם בכתב עת אחר או נמצא בהליכי שיפוט בכתב עת אחר. 

לאחר קבלת המאמר במערכת תישלח למחבר הודעה בדבר אישור קבלת המאמר והעברתו לשיפוט. עם תום הליך השיפוט תישלח למחבר החלטת המערכת בדבר פרסום או אי-פרסום המאמר.